ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

MR.IMRAN SULTAN
Director International Relation / Head of English
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

MISSMARA NICOLE JAYME VILLARIAS
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

MISSJOY IGOT FONDEVILLA

MISSALYANNA ANGELIKA VILLA

MISSINA MALAYA PASUELO TEJARES
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

MRS.MA.THERESA GENTUGAO VILLA
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

MISSWU XUE
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

MISSCHEN CAIJIAO
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0