ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสายสมร ขีดขีน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ