ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสายสมร ขีดขีน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ