ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรี ภัทรดร สมเสมอ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนาตยา ปิ่นกระจาย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น /0