ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวภัสราภรณ์ ปัญญา

ว่าที่ร้อยตรีภัทรดร
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายอนุชา บุตรมางกูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0