ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเอมภัทร คำหมื่น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางณีรนุช พรมมาแบน
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0