ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภาวินี ปิงเมือง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอัญชลี หาญสกุล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสุธาทิพย์ จิโนรส
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0