ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

น.ส.ศิริพร สวัสดิ์จิตต์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุริยา จงสา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวอรอุมา พาบัว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0