ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ไพลิน ลือศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรรณวิกา วาลุกาสุวรรณ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0