ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม/การเรียนภาษาจีน (Activities / Learning Chinese)
สอบ YCT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3
วันเสาร์ที่19 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยาได้ดำเนินการสอบ YCT สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3
YCT คืออะไร

เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมิได้เป็นเจ้าของภาษา โดยวัดความสามารถการใช้ภาษาในชั้นเรียนและชีวิตประจำวัน
YCT แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
         1. ระดับ 1 (Level 1)  
             เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนภาษาจีนอย่างเป็นทางการ ประมาณ 80 ชั่วโมง รู้คำศัพท์ 500 คำ สามารถฟัง สื่อสาร ประโยคพื้นฐานในชีวิตประจำวัน และสามารถอ่านประโยค สั้นๆพื้นฐานได้
         2. ระดับ 2 (Level 2)  
              เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนภาษาจีนอย่างเป็นทางการ ประมาณ 150 ชั่วโมง รู้คำศัพท์ 1,100 คำ สามารถฟัง และเข้าใจ ประโยคง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถอ่านและเข้าใจ ข้อความ ประโยคสั้นๆ และสามารถเขียนประโยคสั้นๆเกี่ยวกับ ชีวิตประจำวันหรือชีวิตในโรงเรียนได้
         3. ระดับ 3 (Level 3)  
              เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนภาษาจีนอย่างเป็นทางการ ประมาณ 250 ชั่วโมง รู้คำศัพท์ 1,700 คำ สามารถฟัง และเข้าใจ บทสนทนาที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การเรียน รวมทั้งสามารถ อ่านและเช้าใจจับความสำคัญของเรียงความสั้นๆได้ นอกจากนี้ สามารถเขียนบรรยายแสดงความปรารถนาของตนเอง บรรยาย เรื่องราว อธิบายเหตุผลและความรู้สึกได้
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2559,00:00   อ่าน 1489 ครั้ง