ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน

ดร.พัทธ์ธีรา รชตะไพโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

Mr. Imran Sultan
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ / Director International Relations