ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบกรอกคะแนน-QC 1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 356 KB 60
แบบบันทึกหลังสอน ปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 67
ตัวอย่างหัวข้อสอบร.ร. Word Document ขนาดไฟล์ 29.46 KB 97
Weekly Spelling Words-1 (6A) Word Document ขนาดไฟล์ 31.12 KB 152
Weekly Spelling Words-1 (5A) Word Document ขนาดไฟล์ 30.9 KB 157
spelling Words Week 6 June 16-20, 2014p.4 Word Document ขนาดไฟล์ 30.62 KB 139
Dictationspelling P3 Word Document ขนาดไฟล์ 985.28 KB 168
1st week spelling p2a Word Document ขนาดไฟล์ 29.53 KB 107
Dictationspelling p.1 Word Document ขนาดไฟล์ 503.42 KB 156
หลักสูตรซาเลนเซียน 56 143
งานวิจัยประถมปี 54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.36 MB 176
งานวิจัยครูไพลินประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.67 KB 174
โครงงานอนุบาลปี 53 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3 MB 250
โครงงานครูแขก RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.85 MB 201
โครงงานต่างๆ 224
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 235
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.26 KB 222
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.32 KB 285
หลักศูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.46 KB 246
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.3 KB 237
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.95 KB 245
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.15 KB 257