ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปัจจุบันโรงเรียนเลาหจิตรเปิดทำการสอน  ๕ ระดับ คือ
 

๑.  ระดับเตรียมอนุบาล  เน้นการดูแลอย่างถูกสุขลักษณะและส่งเสริมความพร้อมทางด้านพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้านอย่างเหมาะสมกับวัยและส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านทักษะภาษาอังกฤษโดยผ่านกิจกรรม

ระดับการศึกษาปฐมวัย  จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีคำขวัญ   เรียนผ่านการเล่น  เน้นพัฒนาการที่สมดุล  อบอุ่นใกล้ชิด’’  จุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นนี้   เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีวินัย  ใฝ่รู้  รู้จักแก้ปัญหามีความคิดสร้างสรรค์และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยและทางโรงเรียนได้เสริมภาษาจีน  สัปดาห์ละ  ๒  คาบ  เพื่อปูพื้นฐาน ภาษาที่  ๓  ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นต่อไป  โดยทางโรงเรียนมีความเชื่อว่าการเรียนรู้ทางภาษา เป็นกระบวนการที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์และทำให้เกิดปัญญาพัฒนากระบวนการคิดให้แก่นักเรียนโดยวางเป้าหมายให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้  และบวกลบเลขได้เมื่อจบชั้นอนุบาล  ๓

. โครงการนำร่อง  ๓ ภาษา  (Trilingual   Course :  Pilot  Project ) ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  ๓ 

        จัดการเรียนการสอน ตามแนวการจัดประสบการณ์ปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาเป็นหลักสูตรของโรงเรียน  โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในวิชา  ดังต่อไปนี้   ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  พร้อมทั้งเสริมการเรียนภาษาจีนสัปดาห์ละ  ๒ คาบ โดยในห้องเรียนจะมีครูประจำชั้นเป็นครูไทย๑ คนและครูชาวต่างประเทศ  ๑  คน   มีกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตร   คือ  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้    และกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังต่อไปนี้   หนูน้อยเข้าครัว (Cooking)   พละ / ว่ายน้ำ / ดนตรี / ศิลปะ / กิจกรรมการเคลื่อนไหว   และกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่

. โครงการนำร่อง  ๓  ภาษา  (Trilingual  Course : Pilot  Project)  

        จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และพัฒนาเป็นหลักสูตรของโรงเรียนมีการเรียนการสอนด้วยภาษาไทย , ภาษาอังกฤษและภาษาจีน   (๔๐ : ๔๐ ๒๐)    โดยในห้องเรียนจะมีครูประจำชั้นเป็นครูไทย ๑ คน และครูชาวต่างชาติ  ๑  คน  นักเรียนจะเรียนรู้ทั้งทางส่วนวิชาการ  และพัฒนาการโดยครูชาวต่างประเทศและครูไทยจะร่วมดูแลนักเรียนและประสานงานกับครูชาวต่างประเทศอย่างใกล้ชิด จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งเสริมการเรียนภาษาจีนสัปดาห์ละ ๔  คาบ

. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (หลักสูตรสามัญ)  จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จะได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศ     และส่งเสริมการเรียนภาษาจีนสัปดาห์ละ ๔ คาบ