ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  ( Missions )

๑.  จัดการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของชาติ  และลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา

ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ส่งเสริมและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย  และเหมาะสมตามสถานการณ์

.  ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา

.  ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย

  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

.  ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๑๐. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

๑๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๒.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดโรงเรียนเป็นฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๑๓.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ


ยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะ ๓ ปี (.. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

 

โรงเรียนเลาหจิตรวิทยาได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์  โดยมีรายละเอียดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้


ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  สอดคล้องกับการศึกษาและจุดเน้นของโรงเรียน   


ยุทธศาสตร์ที่  ๒   พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาครู บุคลากรและผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัดการเรียนรู้และเหมาะสมกับภาระงาน  


ยุทธศาสตร์ที่    ๔ ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 


ยุทธศาสตร์ที่   ๕ ส่งเสริมและพัฒนาครู  ผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย  และเหมาะสมตามสถานการณ์  


ยุทธศาสตร์ที่   ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน  


ยุทธศาสตร์ที่      ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต  มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม  สามารถปฏิบัติตนวิถีประชาธิปไตย  


ยุทธศาสตร์ที่    พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด


ยุทธศาสตร์ที่ ๙   ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 


ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น ปลอดภัย  เอื้อต่อการเรียนรู้และมีสื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอ เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้


ยุทธศาสตร์ที่  ๑๑  การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมชุมชน 


ยุทธศาสตร์ที่  ๑๒  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดโรงเรียนเป็นฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  และบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  


ยุทธศาสตร์ที่  ๑๓   พัฒนาประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพขององค์กรอย่างยั่งยืน