ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บทความวิชาการ
ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ครูสุธาทิพย์ จิโนรส


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.36 KB
การเรียนรู้แนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดย ครูนาตยา ปิ่นกระจาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.42 KB
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ครูพัทธนันท์ รชตะไพโรจน์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.4 KB
EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จในศตวรรษที่ 21 โดยครูรมชลีย์ รชตะไพโรจน์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 359.55 KB
การเรียนรู้ที่เข้าสู่ ศตวรรษที่ 21 โดยครูไพลิน ลือศักดิ์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.64 KB